(Measuring perceived effects of drinking an extract of basidiomycetes Agaricus blazei murill: a survey of Japanese consumers with cancer)

James A Talcott*Jack A Clark2 and Insu P Lee3

Изследователска статия

Адрес: ‘Center for Outcomes Research, Massachusetts General Hospital Cancer Center and Harvard Medical School, Boston, MA, USA, 2Center for Health Quality, Outcomes, and Economic Research, Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hospital, Bedford, MA, and Boston University School of Public Health, Boston, МA, USA and 3Visiting Professor, Complimentary and Alternative Medicine, Graduate Faculty of Medical Sciences, Kanazawa University, Kanazawa, Japan

Email: James A Talcott* – jtalcoti@partners.org; Jack A Clark – jaciark@bu.edu; insu P Lee – lpiee0823@aol.com * Автор за корсеспонденция

Публикувана на 29 октомври 2007г. Получена на 27февруари 2007г.

Резюме

Цел:
Да измерим самооценката на пациенти с рак по отношение на ефекта от консумирания от тях екстракт от гъбата Basidiomycetes Agaricus blazei Murill (Sen-Sei-Ro) и да разработим инструмент за използване в бъдещи рандомизирани опити.

Методи:
Ние разработихме въпросник, преведохме го и го изпратихме на 2 346 японски потребители на препарата Sen-Sei-Ro, самоопределили се като болни от рак. Въпросникът включваше демографски и анамнестични данни за потребителите, данни за консумиране на Sen-Sei-Ro и наблюдаваните ефекти. За да идентифицираме отделните, мулти-пунктови скали, които биха могли да резюмират възприятията на ефектите, ние извършихме психометричен анализ на отговорите на поставените въпроси.

Резултати:
Получихме попълнени въпросници от 782 (33%) от потребителите на Sen-Sei-Ro с анамнеза за рак, на които ги бяхме изпратили. Отговорилите на въпросите бяха от много широк кръг раково болни, запознати с Sen-Sei-Ro. Почти всички бяха започнали да приемат гъбата след като им била поставена раковата диагноза. Тези потребители изразяваха позитивно, но не прекомерно позитивно становище, като повече полза бе приписвана на абстрактни неща като емоционално и физическо добро повлияване, отколкото на облекчаване на специфични симптоми. Ние идентифицирахме две концептуално и емпирично различни, вътрешно съвместими скали за измерване възприятията на потребителите на Sen-Sei-Ro за въздействието й – облекчаване на симптомите и функционално подобрение (Cronbach’s alpha: Relief of Symptoms, α = .74; Functional Well-Being, α= .91).

Заключение:
Хората с рак, които са използвали гъбата Sen-Sei-Ro и са отговорили на въпросите в нашето проучване, съобщават за благоприятен ефект от употребата й.
Инструментът, използван в нашето проучване, може след узаконяването му да бъде използван в други проучвания за оценка на този препарат и на други допълващи и алтернативни лечебни средства (ДАЛ) за третиране на пациенти с рак.

Обстановка

Допълващите и алтернативни лечебни средства (ДАЛ) се използват нашироко от пациенти, които провеждат или вече са провели медицинско лечение за рак [1,2]. Мишена на конвенционалните терапии на рака, включително хирургичната, радиационната и противораковите лекарства са туморите, но техните странични ефекти върху нормалните органи могат да компрометират сериозно качеството на живот по време и след терапията. При много пациенти ДАЛ се прилагат с цел усилване на противораковите ефекти на конвенционалната терапия, както и за намаляване на страничните ефекти от тази терапия и подобряване качеството на живот [3-5]. Разграничаването между биологичните крайни точки и по-широката перспектива за проучване на резултатите е важно за което и да е проучване в онкологичната практика [6], но е особено важно в случаите, когато пациентите използват ДАЛ терапия за тези по-неясно формулирани цели. Има само няколко проучвания обаче, които са се опитали да измерят точно целите, поставящи си пациентите при използване на тези субстанции , както и дали те достигат тези цели. Ние осъзнаваме, че измерването на неща, свързани с качеството на живот при пациенти с рак по начини, отразяващи техните перспективи, е истинско предизвикателство [7-9]. Затова, когато се обърнаха към нас с молба да разработим въпросник за японските потребители на широко използвания като ДАЛ екстракт Sen-Sei-Ro, това бе възможност да отговорим на предизвикателството.

Sen-Sei-Ro е екстракт, получен от гъбата, Basidio­mycetes Agaricus blazei Murill, за който се съобщава, че има стабилно антиоксидантно действие [10], както и антимутагенни [11,12], антитуморигенни [13-16], химиопревантивни 117] и имуностимулиращи ефекти [17,18] и че благодарение на имунологичните си ефекти е подобрил качеството на живот на една кохорта от пациенти с рак [19]. Освен това, проучване сред 12 465 жители на японската префектура Nagano е разкрило по-ниска смъртност от рак сред фермерите, отглеждащи гъби в сравнение с останалите жители на префектурата [17]. Препаратът Sen-Sei-Ro се произвежда и разпространява в Япония от Kyowa-S.S.I. от 1991г. и според изчисления на компанията е закупен от около 700 000 болни от рак. При предишни проучвания на компанията сред консуматорите на препарата е било установено, че подобреното качество на живот е важна причина за консумирането му. Целите на проекта за проучване на Sen-Sei-Ro сред консумиращите го пациенти с рак, който разработихме, бяха да се установят демографските и медицинските характеристики на използващите го пациенти, техните усещания за подобряване и причините да го използват. Ние се надяваме също да идентифицираме домейни на интерес за пациентите, които да използваме като мерило при бъдещи контролирани проучвания върху ефекта за подобряване на качеството на живот на раково болните. Веднъж валидизиран, такъв инструмент ще може да се приложи по-нашироко за измерване въздействието и на други ДАЛ продукти, приемани от пациентите с рак с цел, различна от специфичните противотуморни ефекти.

Методи

През юли 2002г. беше изпратен кратък въпросник на 2 346 японци, консумиращи Sen-Sei-Ro по базата данни на Kyowa-S.S.I. Базата данни е събрана през 2000г. чрез поставяне на листовка в опаковките на Sen-Sei-Ro, практика, често използвана в промишлеността за проучване на предпочитанията и здравното състояние на консуматорите. За настоящето проучване подбрахме консуматорите, посочили, че страдат от рак. Разработихме въпросник на английски език. Той беше преведен на японски език и след това обратно на английски, за да сме сигурни, че дефинициите са запазени в първоначалния им вид. Направихме малки корекции и въпросникът бе изпратен на консуматорите, които бяха заявили, че се лекуват за рак или че използват продукта за намаляване на страничните ефекти от противораковата терапия. Въпросникът включваше 37 пункта, които касаеха демографски характеристики (пол, възраст и брачен статус), анамнеза за рак, консумация на Sen-Sei-Ro и наблюдавани ефекти.

Въпросите за раковото заболяване включваха първичния тумор („Къде започна при Вас ракът?”) и настоящето лечение с интравенозна химиотерапия, орална химиотерапия или радиация. Консумацията се оценяваше чрез въпроси, по кое време след поставянето на диагнозата „рак” и противораковото лечение е започната, в какво количество и колко дълго е приемана. Седем въпроса бяха свързани със степента, в която пиенето на Sen- Sei-Ro е помогнало за: засилване на тялото така, че да може да се бори с рака и да се противопоставя на други болести, редуциране симптомите на рака и страничните ефекти от терапията, лечението на рака, подобряване на настроението и постигане на духовно надмощие над рака. И накрая поставихме два въпроса за оценка на мотивацията за използване на препарата: поставяне на собствените усилия за борба с рака над „каквото направят докторите” и вярата, че „той ще ми помогне да преборя рака”, изградена с подкрепа от страна на семейството.

Усещанията на отговорилите на въпросите за по-специфични ефекти върху качеството на живота им бяха оценени чрез питане за 17 промени, които могат да са забелязали: „за вашето тяло, как се чувствате физически и как се чувствате емоционално” откакто вземат Sen-Sei-Ro. Опциите за отговор включваха “по-добре,” “по-зле,” и “по същия начин.” Тези въпроси се основаваха на данни от предишно проучване, на клиничния опит на лекари в Корея, които използват препарата като част от грижите за техните болни от рак [19] и нашия предходен опит с оценяване качеството на живот при раково болни. Въпросите бяха замислени така, че да дадат възможност за оценка на широк набор от странични ефекти и аспекти на физическото функциониране и чувството за емоционално благополучие.

Замисълът на анализа бе да се опишат усещанията на потребителите за качеството им на живот, свързани с употребата на Sen-Sei-Ro и да се проучат различията в техните усещания, свързани с демографските и медицинските им характеристики и използването на продукта. За да изучим типовете усещания на ефектите, ние проведохме факторен анализ на главните компоненти чрез ортогонална ротация на 17-те отделни ефекта. Всеки пункт бе кодиран така, че увеличаващите се стойности да показват по-голямо облекчение на симптомите. Резултатите от факторния анализ бяха използвани за изпробване на дефиниция за отделни много-пунктови скали, които да могат да резюмират усещанията за ефектите. Прилагайки общоприетата психометрична практика, ние разгледахме и анализирахме скалата за отговори на Likert в качеството й на интервална скалата. [20,21]. Такива скали предлагат по-голяма достоверност в сравнение с даването на отговори по много отделни елементи и дават възможност за по-стегнато описание на ефектите от страна на пациентите. Връзките между оценките по скалата и редовите и нередовите категорийни показатели за характеристиките на потребителите и използването на продукта бяха оценени чрез изчисляване на коефициентите на корелация по Spear­man, t-тестове и анализи на вариациите.

Резултати

Получихме попълнени въпросници от 782 души (33%) от извадката на потребителите на Sen-Sei-Ro с анамнеза за рак. Отговорилите представляваха широк кръг от раково болни, запознати както с противораковата терапия, така и със Sen-Sei- Ro. Малко повече от половината от тях бяха мъже (53%), 89% бяха семейни, а 87% бяха между 51 и 80 годишни (интервал: 31-91, средна възраст 65 години). Повечето от тях съобщаваха за единичен рак, но 19% съобщаваха за два и повече вида рак (Таблица 1). Пациентите с белодробен рак, рак на колона и рак на стомаха представляваха по една пета от диагнозите. Броят на пациентите с рак, засягащ непропорционално жените (матка, маточна шийка, гърди) надхвърляше броя на тези с диагнози, засягащи само мъжете (простата) – 191 (24%) към 75 (10%). Повечето от пациентите, попълнили въпросника, получаваха противоракова терапия в момента на проучването. Разпределението им според терапията и вида й е както следва: 37% без терапия, 23% на орална химиотерапия, радиация или и двете и 39% на интравенозна химиотерапия, която
обикновено е много токсична.

Над 90% от попълнилите въпросника бяха използвали продукта в продължение на над 3 месеца, а половината в продължение на повече от година (Таблица 2). Само 3% от участниците в проучването са започнали да го използват преди да им бъде поставена диагноза „рак”. Приблизително една трета бяха започнали да използвате препарата след поставянето им на тази диагноза, друга една трета бяха започнали да го използват по време на противораковата терапия, а останалите – след приключване на противораковата терапия. Почти всички приемаха препарата ежедневно, а 42% пиеха по повече от едно пакетче на ден.

Таблица I: Клинична характеристика на отговорилите на

въпросите 782 души, използвали Sen-Sei-Ro

Характеристика

Брой

Процент

Брой ракови образувания

Едно

632

80.6

Две

129

16.5

Три или повече

21

2.7

Къде е започнал ракът

Бял дроб

177

23

Колон

170

22

Стомах

158

20

Черен дроб

127

16

Гърда

101

13

Яйчници

40

5

Маточна шийка

29

4

Матка

21

3

Простата

75

10

Другаде (орган или част на тялото)

62

8

Противораково лечение в момента

Без активно лечение

292

37.4

На орална химиотерапия или радиация

181

23.2

На интравенозна химиотерапия

307

39.4

Участниците в проучването изразяваха само позитивни, но и не прекалено позитивни мнения по отношение на общата полза от препарата. Между 62 и 74% казваха, че Sen-Sei-Ro им е помогнал да се справят с различни аспекти на рака, като им е дал сили за това и е намалил страничните ефекти от противораковата терапия (Таблица 3). Само 16% обаче посочваха, че препарата им е бил “много полезен” за изграждане на устойчивост към други болести освен рака. Но 31% изразяваха убеденост, че той им е помогнал духовно в борбата с рака. Участниците в проучването подкрепиха два индикатора за мотивация за използване на препарата. Почти всички (93%) бяха съгласни, а повечето и убедени (51%), че да се разчита само на докторите е недостатъчно, което означава, че те вярват, че използването на на Sen-Sei-Ro допринася съществено за техните лични усилия за справяне с рака. Почти всички участници в проучването (85%) потвърдиха, че техните семейства също считат, че препаратът им помага в борбата с рака. Въпреки че подкрепата на това твърдение от страна на семействата бе по-слаба от това на самите потребители, нито един не е изразил несъгласие.

Таблица 3: Усещане за полза от Sen-Sei-Ro от 782 попълнили въпросника

Процент

Доколко според вас пиенето на “Sen-Sei-Ro” прави следното?

Никаква

полза

Има полза

Голяма полза

A. Подобрява физическите ми сили да се боря с рака

5

70

25

B. Подобрява устойчивостта ми към други болести освен рака

10

74

16

C. Подпомага намаляването на симптомите на рака

10

65

24

D. Подпомага за намаляване на страничните ефекти от противораковата терапия

12

67

21

E. Подпомага противораковото лечение

0

67

24

F. Подпомага подобряването на емоционалното състояние

9

66

25

G. Помага ми духовно да се боря с рака

6

62

31


Позитивни и негативни ефекти на Sen-Sei-Ro

Факторният анализ на 17-те отделни пункта за усещаните ефекти определи две конструкции: облекчаване на симптомите и функционално благополучие. Първата се отнася за облекчаване на специфичните симптоми и се определя от усещания, свързани с ефектите на самия рак и страничните ефекти от лечението му (напр. загуба на апетит, загуба на тегло, болка, гадене). Втората се определя от усещания за подобряване на силата, жизнеността и емоционалното благополучие. Оценката на скалите, дефинирани от тези два набора чрез проверка за разграничаване и вътрешна съвместимост идентифицира два пункта, които бяха трудно разграничими, а именно ефекта върху съня и дневната сънливост. Останалите пунктове бяха ясно разграничими, показваха висока корелация със скалата, към която принадлежаха и слабо с другата скала. В резултат на това ние определихме две концептуални, емпирично отделни и вътрешно съгласувани (Cronbach’s alpha: Облекчаване на симптомите, α = 0.74; Функционално благополучие, α = 0.91) скали на участниците в проучването за усещанията на приемащите Sen-Sei-Ro как препаратът влияе върху тяхното противораково лечение. Представяме значимите пунктове, които останаха след този анализ на Таблица 4. Точките бяха изчислени чрез осредняване на точките на съставните пунктове и са от -1 до +1, като 0 показва усещане за ефект, който не е нито положителен, нито отрицателен.

Точките в скалите показват, че участниците в проучването са съобщили общо взето благоприятни ефекти (съдейки по позитивните средни оценки), въпреки че мнозинството от участниците не съобщават за някакъв ефект по повечето от отделните пунктове,а на въпросите „Функционално благополучие” и „Облекчение на симптомите” 26% , респективно 37% са дали нула точки. Продуктът е възприеман като по-ефективен по отношение подобряване на общото самочувствие (средно= 0.34, sd = 0.46), отколкото по отношение облекчаване на симптомите (средно = 0.25, sd = 0.36). Най-често съобщаваните специфични ползи са по отношение на емоционалното (духовно) благополучие (50%), физическото благополучие (50%), енергийното ниво (44%) и усещането за сила (41%). Далеч по-рядко се съобщава полза по отношение на специфичната мускулна слабост.

Въпроси

Брой

Процент

От колко време вземате “Sen-Sei-Ro”?

(средно: повече от година)

По-малко от месец

9

1.2

1-3 месеца

57

7.3

3-6 месеца

108

13.9

6 месеца – 1 година

172

22.1

Повече от 1 година

432

55.5

Кога започнахте да пиете “Sen-Sei-Ro?”

(средно: след започване на терапията)

Преди диагнозата „рак”

22

2.9

По време на диагнозата (преди операцията или химиотерапията)

218

28.4

След започване на лечението (операцията или химиотерапията )

266

34

След завършване на лечението (операцията или химиотерапията )

262

34.1

Кое описва най-точно приемането на препарата?

(средно: всеки ден)

Пия го всеки ден (редовно)

644

84.4

Пия го, когато провеждам противоракова терапия

7!

9.3

Пия го, когато се чувствам зле, уморен и слаб

22

2.9

Пия го, когато се тревожа за рака си

26

3.4

Колко пакетчета средно изпивате за седмица?

(средно: 1 пакетче дневно )

По-малко от 7 пакетчета (по-малко от 1 пакетче дневно)

49

6.4

7 пакетчета (1 пакетче дневно )

369

48.4

2 пакетчета дневно

195

25.6

3 пакетчета дневно

126

16.5

4 или повече пакетчета дневно

24

3.1

Таблица 2: Използване на Sen-Sei-Ro според съобщенията на 782-та, попълнили въпросника

Голям брой (30% или повече) имат чувството, че препаратът им помага да се справят с безпокойството или тъгата си, депресията, всекидневните си задължения и поддържането на социални контакти. Участниците в проучването сравнително рядко считат, че Sen-Sei-Ro е в състояние да облекчи страничните ефекти от конвенционалната терапия, но над една трета съобщават, че препаратът е подобрил апетита им и им помага да задържат телесното си тегло. Повече от 1 на всеки 5 съобщава, че препаратът облекчава безсънието и болките и намалява загубата на коса.

Съобщаваните ефекти имаха връзка с пола, възрастта и мястото на тумора. Жените с рак на матката съобщаваха за подобряване на функционалното им състояние, но паралелната тенденция за облекчаване на симптомите не се оказа статистически значима (Таблица 5). Наблюдаваше се тенденция по-младите пациенти да съобщават за повече позитивни ефекти върху функционалното им състояние, но не и за облекчаване на симптомите. Учудващо бе, че текущата активна противоракова терапия не влияеше върху нито една от скалите, въпреки че пациентите, които бяха започнали да използват продукта по-рано по време на терапията, съобщаваха за по-голямо облекчение на симптомите. Седмичното количество на приемания препарат не бе свързано с различия в чувството за повлияване в нито един от двата домейна (данните не са показани).

При участниците с агресивна терапия, имащи лоша прогноза за рака си (белодробен, стомашен или чернодробен) се наблюдаваше тенденция за съобщаване на по-малко ползи в сравнение с не толкова агресивно третираните ракове (на колона, на гърдата, на матката или на маточната шийка. Тези с рак на простатата и други видове рак, рядко получавали химиотерапия по време на периода на проучването, съобщаваха за по-малко ползи.

Таблица 4: Резюмирани скали на наблюдаваните ефекти от използвалите

препарата
Sen-Sei-Ro 782 души, попълнили въпросника

Симптоми от

терапията

Подобряване на функционирането

Корелация между пунктовете в скалите1

Апетит

0.50

0.44

Задържане или увеличаване на теглото

0.53

0.37

Загуба на тегло

0.48

0.39

Чувство за болка

0.54

0.36

Способност за намаляване загубата на коса или растеж на коса

0.36

0.28

Гадене или повръщане

0.44

0.38

Мускулна слабост

0.39

0.51

Енергийно ниво

0.43

0.75

Физическа сила

0.44

0.73

Чувство на напрежение, тревога

0.38

0.72

Чувство на тъга, депресия

0.43

0.65

Способност за прекарване на време с други хора

0.41

0.70

Работоспособност или справяне с ежедневните задължения в дома

0.46

0.75

Общо чувство за физическо благополучие

0.50

0.75

Общо чувство за емоционално благополучие

0.39

0.70

Cronbach alpha

0.74

0.91

1 Корелациите между пунктовете в скалите, показани с потъмняване, са коригирани или се припокриват. Пунктовете, включени във факторния анализ, но извличани от резюмираните скали поради лошо разграничаване вътре в скалите са бързо заспиване и сънливост през деня.


Таблица 5: Оценки в скалите на ефектите, разпределени според характеристиките на 782-та души, попълнили въпросника

Облекчение на симптомите от терапията

тест за връзка

(p стойност)

Подобряване на функционирането

тест за връзка

(p стойност)

(средни стойности)

Всички попълнили въпросника

0.25

0.30

Процент не съобщаващи никакъв ефект

26%

37%

Пол

Мъже

0.23

t

0.25

t

Жени

0.27

(0.092)

0.36

(< 0.001)

Възрастова група

20-49 години

0,30

0.42

50-59 години

0.27

r = -0.03

0.29

r = -0.08

60-69 години

0.23

(0.389)

0.30

(0.016)

70 години и по-възрастни

0.25

0.26

Ракова група

Бял дроб, стомах, черен дроб

0,23

F

0.28

F

Колон, гърда, матка, маточна шийка,

0.29

(0.060)

0.35

(0.004)

Простата, други

0.21

0.15

Бял дроб Не

0,27

t

0.32

t

Да

0.20

(0.032)

0.26

(0.190)

Стомах Не

0.25

t

0.29

t

Да

0.27

(0.379)

0.34

(0.245)

Черен дроб Не

0,26

t

0.31

t

Да

0.18

(0,026)

0.23

(0.059)

Колон Не

0,24

t

0.29

t

Да

0.29

(0.074)

0.33

(0.295)

Гърда Не

0.25

t

0.29

t

Да

0.26

(0.725)

0.36

(0.192)

Матка Не

0.25

t

0.29

t

Да

0.39

(0.075)

O.SO

(0.051)

Маточна шийка Не

0.25

t

0.30

t

Да

0.26

(0.836)

0.42

(0.159)

Простата Не

0.25

t

0.32

t

Да

0.21

(0.277)

0.14

(0.002)

Продължителност на използване на sen-sei-ro

< 3 месеца

0.14*

0.22

3-6 месеца

0.24

r (s) = 0.07

0.30

r(s) = 0.04

6-12 месеца

0.25

(0.059)

0.29

(0.25 i)

> 12 месеца

0.27

0.32

Противораково лечение

Без активно лечение

0.24

F

0.31

F

Орална или радиационна терапия

0.26

0.640

0.30

0.973

Интравенозна химиотерапия

0.26

0.30

t: t-тест

F: F, анализ на варирането.

r Коефициент на корелация на Pearson; r (s): Коефициент на корелация на Spearman


* Средната за групата е значително по-ниска (p < 0.05) от средната за други групи, които не се различават значително една от друга

Дискусия

Това проучване сред потребители на Sen-Sei-Ro, имащи анамнеза за раково заболяване, установи, че почти всички са започнали да използват препарата след като им е била поставена диагнозата и че тези, които са започнали по-рано по време на противораковото си лечение, са с тенденция да съобщават за по-голяма полза. Повечето пациенти съобщават, че имат полза от консумирането на продукта, а голяма част определят ползата като „голяма”.

Резултатите от проучването сред хора, използващи продукта по собствен избор, буди съмнение за непредубедеността на съобщаваната оценка за полза, което се засилва от сравнително малкия процент (33%) на хората, отговорили на изпратения им въпросник. Независимо от очевидното предразположение в полза на продукта и общо взето позитивните отговори по отношение на по-общата полза от използването му, повечето от участниците в проучването съобщават за незначителен ефект, когато отговарят на въпроси за повлияване на специфичните последици от рака или неговата терапия.

Нашите данни хвърлят светлина върху тези пациенти и нашите мерки към тях. Нашият факторен анализ, фокусиран върху 17 повече или по-малко специфични ефекти, посочи две основни конструкции, които характеризират усещанията на участниците в проучването за потенциалните ползи от използването на Sen-Sei-Ro: облекчаване на симптомите, свързани с рака и лечението му и подобряване на общия функционален статус и физическото състояние, което съвпада с предишни проучвания върху мотивацията на пациенти с рак за използване на ДАЛ [4,22,23]. Подобно на други изследователи, ние установихме, че подобряването на функционалното състояние е по-голямо, отколкото облекчаването на симптомите, което подсказва, че раково болните използват ДАЛ по-скоро заради ефекти като повдигане на тонуса, засилване способността на организма им за възстановяване от слабостта, причинявана от противораковото лечение и подпомагане на способността им да се борят с рака [22,24,25]. Нашите резултати са допълнително доказателство за правилността на тези данни. По-младите пациенти, жените, участниците, които са използвали по-дълго време препарата и по този начин са имали повече време да се възстановят от първоначалната терапия на рака, както и тези с по-малко лоша прогноза и по-малко агресивна терапия, са общо взето в по-добро здравословно състояние, с по-малко симптоми и с тенденция да съобщават за по-добро повлияване и от двете мерки. Тези резултати са в съгласие както с ограниченото разбиране на пациентите за патофизиологията, така и с чувствителността на скалите към тяхното истинско състояние: чувствайки се по-добре, те приписват това на Sen-Sei-Ro повече отколкото онези, за които се очаква да се влошат. Съобщаваната от пациентите с рак на простатата по-малка полза може да отразява тяхното по-добро общо състояние и по-малко симптоми от страна на рака и терапията, което води до усещане за по-малко подобрение от Sen-Sei-Ro. Двете постулирани тук скали са чувствителни към промените при пациентите в двата домейна, отнасящи се за използване на ДАЛ и могат да се докажат като полезни при провеждането на бъдещи контролирани опити с такива субстанции при пациенти с рак.

Предишни проучвания помогнаха да се охарактеризират хората, които е вероятно да използват хранителни добавки като Sen-Sei-Ro и допълнителни и алтернативни медицински продукти. При проучвания на раково болни и други популации в северна Америка и Европа, вероятността от избор на такъв подход е по-голяма при жените, по-възрастните, по-образованите хора, хората с по-малка телесна маса и тези с индикатори за здравословен начин на живот, каквито са практикуване на физически упражнения, избягване на тютюнопушене, диета с ниско съдържание на мазнини, богата на зеленчуци и плодове [26-32]. Ishihara et al. съобщават, че според едно голямо национално проучване в Япония, 11% от мъжете и 16% от жените са използвали хранителни добавки, като употребата им е показала зависимост от по-напреднала възраст, по-малка телесна маса, чести физически упражнения, по-дълъг работен ден (при мъжете) и по-голям стрес [32]. Причините да използват хранителни добавки, които изтъкват раково болните, се въртят около три основни теми, определени в едно проучване като подпомагане на оцеляването от рака (т.е. подпомагане на конвенционалното лечение за борба с рака). Това са облекчаване симптомите на рака и на страничните ефекти от терапията и възстановяване или подсилване, което включва детоксикиране на тялото, стимулиране на имунитета и подобряване качеството на живот [22].

Други проучвания при раково болни са свързани с възстановяване и промотиране на здравето. Най-честите причини за използване на ДАЛ, съобщавани от пациентки с рак на гърдата в Онтарио, са подсилването на имунната система (63%), подобряване качеството на живот (53%) и предотвратяване рецидивирането на рака (43.5%) [4]. Голям брой жени (73%) и мъже (56%) от кохортата SEER в западен Вашингтон са използвали хранителни добавки, за да подобрят здравето и благополучието си (95% от използващите добавки) [23]. Сравнително малко хора изтъкват като причина за използване на ДАЛ справянето с някакви симптоми. Така в проучване, проведено в Онтарио, 21% споменават използването им за третиране на страничните ефекти на конвенционалното противораково лечение, но от VA пациентите само 4% посочват тази причина [4]. Едно проучване сред раково болни във VA установява, че от 61% приемащи хранителни добавки, 41% съобщават като причина “повишаване на енергията” [24]. Запитани за ползите, 40% казват, че те подобряват общото здраве, 21%, че повишават енергията и само 9%, че облекчават симптомите. Проучване на „MD Anderson”1 установи, че химиотерапията удвоява вероятността за използване на хранителни добавки и е най-честата характеристика на използващите добавки [25]. Hedderson et al. установяват, че решението на пациентите с рак да вземат хранителни добавки е свързано с наличието на по-тежки странични ефекти от терапията и по-силното желание на пациентите за лично участие в лечението [29].

Различието между облекчаването на симптомите и по-общата полза отразява различието между медицинския модел за справяне с определена болест и по-широкото разбиране за връзката между храненето и здравето. Тези концепции понякога се припокриват както е например при теорията за връзката между храненето и сърцето, свързваща компоненти на храните и особено мазнините с риска от сърдечно заболяване. Паралелната теория за връзка между храната и рака има далеч по-малка епидемиологична подкрепа, а концепцията за епидемичното затлъстяване в САЩ очевидно се възприема по-бавно и на пресекулки въпреки съществуването на убедителни данни в нейна подкрепа. Връзката между употребата на ДАЛ, здравословния начин на живот и благоприятни социалноикономически променливи, като по-високи нива на образование и доходи, предполага, че по-широката концепция за диетата като тоник, а не лекарство, преобладава сред групи от населението, които не изпитват сериозни икономически затруднения. В резултат на това ефектът, който пациентите очакват и чувстват, че получават от Sen-Sei-Ro няма голяма връзка с медицински специфики като определена диагноза на рака, интензивност на терапията и колко рано са започнали да приемат препарата.

Това разграничаване е от полза, когато се оценяват субстанции, вземани както за общо подобряване на здравето, така и за облекчаване на специфични симптоми. Антиеметичните средства срещу индуцираното от химиотерапията гадене и повръщане, например, подобряват качеството на живот чрез редуциране на специфичния комплекс от симптоми и това се оценява като много по-голяма полза, отколкото общия ефект на еритропоетина, който получават пациентите на химиотерапия. Ние установихме, че двете конструкции съответстват на очакванията и на пациентите, идентифицирани в други проучвания. В една кохорта от пациентки с рак на гърдата използването на ДАЛ се счита за белег на психосоциален стрес, който е мотивирал употребата им [33], тъй като ДАЛ се използват по-често от по-сериозно болни хора.

Тези резултати показват, че измерването на ефектите на ДАЛ продуктите, основаващо се на данни от пациентите се влияе от модела, по който те си обясняват „фармакологията” на рака, а преценката им за ползата от препарата е основана на техните усещания и перспективи. Тази преценка може да се различава от преценката на техните лекари. При измерването на ефекта трябва да се акцентира както върху тонизиращия физическите сили ефект и подобряване на общото функциониране, така и върху облекчаването на симптомите. Ако една хранителна добавка не се взема на първо място за облекчаване на симптомите, пациентите могат да не отчетат това и да не го съобщят, въпреки че облекчаването на симптомите е било целта тя да им бъде изписана от лекарите им. Пациентите се надяват, че колкото по-силно е тялото им, толкова по-добре ще се противопоставя на симптомите, но те могат да считат това не за основна цел, а за щастлив съпътстващ ефект.

Ако е вероятно ползата от Sen-Sei-Ro и подобни на него продукти да е обща, а не специфична за определени симптоми, проучванията трябва да са насочени освен към оценка на въздействието върху специфичните симптоми, каквито са опадането на косата, гаденето и болката и към оценка на самочувствието и общи симптоми като напрегнатост или тъга, депресия, апетит, задържане на телесното тегло и други. Можем да заменим схемата на Likert с три отговора със скала с пет отговора, която ще даде по-малко гранулирани данни с по-добри статистически аксесоари за психометричен анализ. Ние очакваме с нетърпение по-нататъшното развитие на този инструмент, за да пристъпим към оценка на ефекта на тази и други ДАЛ субстанции при пациентите с рак. Планираме да използваме тези резултати за проучвания със серия от фокус групи с цел да усъвършенстваме и допълним пунктовете, да проведем пилотно тестване на допълнителни пунктове и да използваме ревизирания инструмент в по-нататъшни валидизиращи проучвания. Планираме също, ако получим адекватно финансиране за изследвания, да използваме окончателния, одобрен инструмент за провеждане на рандомизирани проучвания на ефикасността на Sen-Sei-Ro и други ДАЛ субстанции с предполагаема полза за болните от рак.

Заключение

Отговорилите на нашия въпросник потребители на препарата Sen-Sei-Ro, страдащи от рак, съобщиха за благоприятни ефекти, които отдават на неговата употреба. Когато бъде окончателно утвърден нашият инструмент, той може да бъде използван в проучвания за оценка на ползите за раково болните от тази и други ДАЛ субстанции.

Конфликт на интереси

Докторите Talcott и Clark са консултирали и получавали подкрепа за проучвателна работа от Sundoiy Corporation, която разпространява Sen-Sei-Ro. Д-р Lee е професор в Kanazawa University Venture Research Laboratory (VBL), чиято изследователска дейност се подпомага финансово от Sundory и производителят на Sen-Sei-Ro, Kyowa-S.S.I., Tokyo, Japan..

Принос на авторите

JAT участваше в дизайна на проучването, проектирането му, интерпретацията на резултатите и оформянето на ръкописа. JAC участваше в дизайна на проучването, първичното му проектиране, провеждането и първичната интерпретация на психометричния анализ и в написването на ръкописа. IPL участваше в разработване на концепцията и дизайна на проучването, в координиране на превода и провеждане на проучването и допринесе за оформянето на ръкописа. Всички автори прочетоха и одобриха крайния вид на ръкописа.

Благодарности

Тази работа бе подкрепена от производителя на Sen-Sei-Ro, Kyowa-S.S.I., Tokyo, Japan.


References

 1. Eisenberg DM, Kessler RC, Foster C, Norlock FE, Caikins DR, Delbanco TL: Unconventional medicine in the United States. Prevalence, costs, and
  patterns of use. N Engl J Med 1993, 328:246-252.

 2. Cassileth BR, Lusk EJ, Strouse TB, Bodenheimer BJ: Contemporary unorthodox treatments in cancer medicine, A study of patients, treatments, and
  practitioners. Ann Intern Med i984, 10 1:105-1 i 2.

 3. Astin JA: Why patients use alternative medicine: results of a national study. JAMA 1998, 279:1548-1553.

 4. Boon H, Stewart M, Kennard MA, Gray R, Sawka C, Brown JB, McWiltiam C, Gavin A, Baron RA, Aaron D, Haines-Kamka T: Use of complementary/alternative medicine by breast cancer survi­vors in Ontario: prevalence and perceptions,J Clin Oncol2000 , 18:2515-2521.

 5. Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, Appel S, Wilkey S, Van Rompay M, Kessler RC: Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up national sur­vey. JAMA 1998,280:1569-1575.

 6. Talcott JA: Cancer Outcomes. In Cancer Medicine Volume 7. Edited by: Kufe DW, Bast RC jr, Hait WN, Hong WK, Pollock RE, Weicheselbaum RR, Holland JF, Frei Е III. Hamilton, Ontario: BC Decker !nc; 2006:426-433.

 7. Clark JA, Talcott JA: Symptom indexes to assess outcomes of treatment for early prostate cancer. Med Care 2001, 39:1118-1130.

 8. Bokhour BG, Clark JA. Inui TS, Silliman RA, Talcott JA: Sexuality after treatment for early prostate cancer: exploring the meanings of “erectile dysfunction”. J Gen Intern Med 2001, I 6:649-655.

 9. Clark JA, Bokhour BG, Inui TS, Silliman RA, Talcott JA: Measuring patients’ perceptions of the outcomes of treatment for early prostate cancer. Med Core 2003, 41:923-936.

 10. Izawa S, Inoue Y: A screening system for antioxidants using thioredoxin-deficient yeast: discovery of thermostable anti­oxidant activity from Agaricus blazei Murill. Appl Microbiol Biotechnol 2004. 64:537-542.

 11. Delmanto RD, de Lima PL, Sugui MM, da Eira AF, Salvadori DM, Speit G, Ribeiro LR: Antimutagenic effect of Agaricus blazei Murrill mushroom on the genotoxicity induced by cyclophospha­mide. Mutat Res 2001, 496:15-21.

 12. Menoli RC, Mantovani MS, Ribeiro LR, Speit G, Jordao BQ: Anti­mutagenic effects of the mushroom Agaricus blazei Murrill extracts on V79 cells. Mutat Res 2001, 496:5-13.

 13. Takaku T, Kimura Y, Okuda H: Isolation of an antitumor com­pound from Agaricus blazei Murill and its mechanism of action. J Nutr 2001, 131:1409-1413.

 14. Ebina T, Fujimiya Y: Antitumor effect of a peptide-glucan prep­aration extracted from Agaricus blazei in a double-grafted tumor system in mice. Biotherapy 1998, I 1:259-265.

 15. Fujimiya Y, Suzuki Y, Oshiman K, Kobori H, Moriguchi K, Nakashima Matumoto Y, Takahara S, Ebina T, Katakura R: Selective tumoricidal effect of soluble proteoglucan extracted from the basidiomycete, Agaricus blazei Murill, mediated via natural killer cell activation and apoptosis. Cancer Immunol Immunother 1998, 46:147-159.

 16. Mizuno M, Minato K, Ito H, Kawade M, Terai H, Tsuchida H: Anti­tumor polysaccharide from the mycelium of liquid-cultured Agaricus blazei mill. Biochem Моl Biol Int 1999, 47:707-7S4.

 17. Lee IP, Ohta T. Вае SM, Pereira MA, Steele VE: 1SYI6 isolated from Agaricus blazei Murill K as a potent multipotential chemopreventive agent, in Book iSYI6 isolated from Agaricus blazei Murill K as a potent multipotential diemopreventive agent (Editor ed/’eds.) City: American Association of Cancer Research; 2004.

 18. Nakajima A, Ishida T, Koga M. Takeuchi T, Mazda O, Takeuchi M: Effect of hot water extract from Agaricus blazei Murill on antibody-producing cells in mice. Int Immunopharmocol 2002, 2:1205-1211.

 19. Ahn WS, Kim DJ, Chae GT, Lee JM, Вае SM. Sin Jl, Kim YW, Namkoong SE, Lee IP: Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy. Int J Gynecol Cancer 2004, 14:589-594.

 20. Ware JEJ Sherbourne CD: The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Core 1992, 30:473-483.

 21. Ware JE Jr, Johnston SA, Davies-Avery A, Brook RH: Conceptualization and measurement of health for adults in the Health insurance Study: Men­tal Health Santa Monica, Calif; Rand; I 979.

 22. Correa-Velez I, Clavarino A, Eastwood H: Surviving, relieving, repairing, and boosting up: reasons for using complemen­tary/alternative medicine among patients with advanced cancer: a thematic analysis, J Palliat Med 2005, 8:953-961.

 23. Patterson RE, Neuhouser ML, Hedderson MM, Schwartz SM, Standish Lj, Bowen DJ, Marshall LM: Types of alternative medicine used by patients with breast, colon, or prostate cancer: predic­tors, motives, and costs, J Altern Complement Med 2002, 8:477-485.

 24. Jazieh AR, Kopp M, Foraida M, Ghouse M, Khalil M, Savidge M. Sethuraman G: The use of dietary supplements by veterans with cancer, J Altern Complement Med 2004, 10:560-564.

 25. Richardson MA, Sanders T, Palmer JL, Greisinger A, Singletary SE: Complementary/alternative medicine use in a comprehen­sive cancer center and the implications for oncology, J Clin Oncol 2000. 18:2505-2514.

 26. Foote JA. Murphy SP, Wilkens LR, Hankin JH, Henderson BE, Kolonel LN: Factors associated with dietary supplement use among healthy adults of five ethnicities: the Multiethnic Cohort Study. Am J Epidemiol 2003, 157:888-897.

 27. Gunther S, Patterson RE, Kristal AR, Stratton KL, White E: Demo­graphic and health-related correlates of herbal and specialty supplement use. J Am Diet Assoc 2004, 104:27-34.

 28. Greenlee H, White E, Patterson RE, Kristal AR: Supplement use among cancer survivors in the Vitamins and Lifestyle (VITAL) study cohort, J Altern Complement Med 2004, 10:660-666.

 29. Hedderson MM, Patterson RE. Neuhouser ML, Schwartz SM, Bowen DJ, Standish LJ, Marshall LM; Sex differences in motives for use of complementary and alternative medicine among cancer patients. Altern Ther Health Med 2004, 10:58-64.

 30. Crocetti E, Crotti N, Feltrin A, Ponton P, Geddes M, Buiatti E: The use of complementary therapies by breast cancer patients attending conventional treatment. Eur J Cancer 1998, 34:324-328.

 31. Paltiel O, Avitzour M, Peretz T, Cherny N, Kaduri L, Pfeffer RM, Wag­ner N, Soskolne V: Determinants of the use of complementary therapies by patients with cancer. J Clin Oncol 2001, 19:2439-2448.

 32. Ishihara J, Sobue T, Yamamoto S, Sasaki S, Tsugane S: Demograph­ics, lifestyles, health characteristics, and dietary intake among dietary supplement users in Japan. Int J Epidemiol 2003, 32:546-553.

 33. Burstein HJ, Gelber S, Guadagnoli E, Weeks JC: Use of alternative medicine by women with early-stage breast cancer. N Engl J Med ! 999,
  340:1733-1739.


[1] MD Anderson Cancer Center – университетски център по рака на Тексас, един от трите най-реномирани центрове по рака в САЩ (бел.пр.)