Мешима (Phellinus linteus) e известна ориенталска гъба с висока бионаличност. Доказано е, че тя има силен имуномодулиращ и противотуморен ефект. Биоактивността на екстрактът от Мешима се дължи на високото съдържание на полизахариди, техните пептид-протеинови комплекси и други нискомолекулни комплекси.

Установено е, че полизахаридните фракции, изолирани от Мешима, са свързани с повишена активност на имунните клетки. Това води до засилено производство на цитокини от макрофагите и повишена активност на естествените клетки убийци.

Мешима

Японско проучване проведено преди 40 г. доказва, че лечебната гъба Phellinus linteus има изключително силен противотуморен ефект. Екстрактът от гъбата също така демонстрира имуномодулиращи, противовъзпалителни, антиалергични и антиоксидантни свойства. Установено е, че тези свойства са свързани с изолирани полизахариди, протеогликани и други органични съединения като хиполон, кафеена киселина, давалиалактон, интерфунгини А и иноскавин А. Следователно, изолирани съединения или комплексни екстракти от гъбата демонстрират специфично инхибиране на сигналните пътища в различни ракови клетки.

Противоракова активност

Полизахаридите изолирани от Phellinus linteus значително удължават оцеляването на мишки с имплантирани клетки на меланом B16F10. Освен това екстрактът инхибира растежа на туморите и намалява честотата на белодробните метастази. По-точно Мешима не е пряко токсична за раковите клетки, а се предполага, че механизмът на действие е чрез стимулиране на имунния отговор. Поради тази причина екстрактът от Мешима се препоръчва на пациенти като естествен имунотерапевтичен агент без токсичност. Имуномодулиращите ефекти на киселинния полизахарид, изолиран от Мешима, са свързани с повишеното производство на азотен оксид и туморицидна активност.

В друго проучване е установено, че полизахаридите в Мешима значително потискат метастазите на меланомни клетки при мишки, чрез директно инхибиране на клетъчната адхезия и инвазия. Независимо от това гъбата не повлиява клетъчния растеж, което предполага, че антиметастатичните ѝ свойства се медиират чрез имуномодулация и директно инхибиране на клетъчна адхезия.

Полизахаридно-протеиновият комплекс, извлечен от Мешима, демонстрира имуномодулиращи ефекти чрез стимулиране на пролиферацията на В-клетки в миши спленоцити и индуциране на производството на интерлевкин (IL)-1β, IL-6 и тумор некрозис фактор- α (TNF-α) в перитонеалните макрофаги. Освен това, регулира нагоре медиираната от макрофагите туморицидна активност чрез секреция на NO и повишава цитотоксичността на естествените клетки убийци. От друга страна, протеин-свързаният полизахарид, изолиран от Phellinus linteus, демонстрира директен ефект върху раковите клетки. По този начин потиска пролиферацията и образуването на колонии на SW480 човешки ракови клетки на дебелото черво. Инхибирането на клетъчния растеж се медиира от спирането на клетъчния цикъл при G2/M фаза и е свързано с понижаване на експресията на регулаторния протеин на клетъчния цикъл циклин В1. Освен това, PBP индуцира апоптозата на раковите клетки на дебелото черво и този ефект е свързан с намаляване на Bcl-2 и увеличаване на освобождаването на цитохром С.

Противораковата активност на екстрактите

Екстрактът от Мешима инхибира пролиферацията и образуването на колонии на високоинвазивни клетки MDA-MB-231 от рак на гърдата при хора. Този ефект се медиира от спиране на клетъчния цикъл в S фазата чрез повишена регулация на експресията на циклин-зависим инхибитор на киназа р27. Той също потиска инвазивното поведение на клетките MDA-MB-231 чрез инхибиране на клетъчната адхезия, клетъчна миграция и клетъчна инвазия чрез потискане на секрецията на uPA. Освен това, значително инхибира капилярната морфогенеза на човешки аортни ендотелни клетки чрез понижаване на секрецията на съдов ендотелен растежен фактор от MDA-MB-231 клетки. По този начин, инхибирането на ангиогенезата се медиира от потискането на серин-треонин киназа AKT в клетките на рак на гърдата.

Мешима също потиска AhR-зависима генна експресия, предизвикана от цигарен дим, което предполага използването на лекарствената гъба за превенция на патологии, свързани с аберантно активиране на AhR, включително заболявания, свързани с тютюнопушенето.

В обобщение, различни екстракти от Мешима демонстрират инхибираща активност срещу сигналните пътища, водещи до развитие и прогресия на рак. Въпреки че някои от тези екстракти са само частично характеризирани, тези изследвания са важни, тъй като отразяват използването на екстракти в традиционната медицина.

Изследвания при хора

Японски доклад описва положителен отговор на приема на екстракт от Мешима при пациент с хормонално рефрактерен рак на простатата с бързо прогресиращи костни метастази. Друг доклад за случай от Корея описва спонтанна регресия на хепатоцелуларен карцином (HCC) и метастатична фронтална костна маса при 65-годишен мъж след лъчева терапия и прием на Мешима в продължение на 18 месеца. Накрая, HCC с множество белодробни метастази напълно регресира след 6 месеца при 79-годишен мъж, който самостоятелно поглъща екстракт от Мешима за 1 месец без никаква друга терапия.

Заключение

Терапевтичният потенциал на изолирани съединения или екстракти от лечебната гъба Phellinus linteus е ясно демонстриран в строги научни изследвания. В допълнение, терапевтичните ефекти на екстракта от Мешима са описани независимо в докладите за случаи. Взети заедно, тези проучвания оправдават използването на хранителни добавки, съдържащи екстракт от Phelinus linteus за алтернативно лечение на рак.

Източници:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445909/