(Maitake D-Fraction: Apoptosis Inducer and Immune Enhancer)

Sensuke Konno, Ph.D

(Тази информация е взета от откъси от статията на д-р Konno за Maitake D-фракцията на майтаке, публикувана в Alternative & Complementary Therapies, април 2001)

Майтаке, кралят на гъбите

Майтаке се среща в северна Япония. Тази рядка и вкусна гъба е на висока почит от стотици години сред традиционните японски хербалисти.

„Maitake” означава буквално „танцуваща гъба”. Майтаке е гигантска гъба, която често достига 20 инча (50 см) в диаметър и може да тежи до 100 паунда (около 45 кг). Поради тези нейни характеристики и потенциални ползи за здравето, тя често е наричана „крал на гъбите”.

Майтаке е все още една от най-ценните и скъпи гъби в Япония.

Гъбата майтаке се култивира от средата на 1980-те години, което дава възможност на миколозите и фармаколозите да изучават медицинските й свойства, за които се разказват легенди и анекдоти.

Предполага се, че майтаке има многобройни полезни физиологични въздействия – антитуморно, повлияване на хипертонията, диабета, хиперхолестеролемията, затлъстяването и хепатит В инфекцията. (3-7, 9-12)

Антивирусната активност на Майтаке срещу човешкия имунодефицитен вирус (HIV)/синдрома на придобит имунен дефицит (AIDS) бе потвърдена от Националния институт по рака на САЩ през 1992г.

D-фракцията на Майтаке

Повечето изследователи на майтаке се съсредоточават върху използването на нейната D-фракция за лечение на различни малигнености. Биоактивната D-фракция, екстрахирана от майтаке е протеин-свързано полизахаридно съединение, което е изготвено по стандартизираната процедура, разработена от Maitake Products, Inc. (Ridgefield, New Jersey). Измежду различните фракции на майтаке, D-фракцията, приложена през устата или венозно (ефективна независимо от начина на приложение), има най-силно усилващо действие върху имунната система, което се изразява в най-голямо редуциране в степента на пролифериране на рака.(14-16)

D-фракцията като бустер на имунитета

Както вече бе съобщено, D-фракцията е показала антитуморен ефект върху мишки с тумор (14), като е усилвала цитотоксичната активност на макрофагите и увеличавала продукцията на интерлевкин-1, водещо до активиране на цитотоксичните лимфоцити (CTS). (17) Тези резултати говорят, че е много вероятно D-фракцията да действа не само чрез директно активиране на различните имунни ефектори (макрофаги, CTL, клетки естествени „убийци” (NK) и т.н.), имащи за мишена туморните клетки, но и чрез потенциране на активността/продукцията на различни лимфокини.

D-фракцията като индуктор на апоптоза – Рак на простата

Ракът на простатата е най-честата малигненост, с висока смъртност сред по-възрастните мъже в Съединените щати. Според статистиката на рака за 1999г., ежегодно се очаква да възникват около 140 000 нови случая и 39 000 умирания. (19)

„Поради това, че понастоящем химиотерапевтичното третиране на рака на простатата е напълно безуспешно, спешно се налага подобряване на ефективността на химиотерапията.” (22)

Високата смъртност се дължи на първо място на прогресирането на болестта към хормонорефрактерено или андрогенонезависимо състояние на рака … За съжаление, съществуващите конвенционални терапии за хормонорефрактерен рак на простатата са неефективни. (22)

Премахването на андрогена, брахитерапията (имплантиране на радиоактивни семена) и химиотерапията са опции, които се прилагат, но не са в състояние да постигнат очакваното ниво на ефикасност.

В опита си да открие по-ефективен начин за лечение на рака на простатата, една група от изследователи от департамента по урология на Ню Йоркския медицински колеж проведе неотдавна in vitro проучване върху способността на D-фракцията на майтаке да индуцира апоптозна активност срещу РС-3, човешки ракови простатни клетки (най-агресивните и склонни към метастазиране клетки). (23)

Експериментите, включваха такива върху зависимостта между дозата и отговора, потенциращия ефект на витамин С и химиосенситизиращия ефект на противораковите лекарства.

Резултатите:

Силно апоптоза индуциращо действие

При третиране на PC-3 клетки с D-фракция в концентрация 480 μg/ml, наблюдавахме почти пълно измиране (>95%) на клетките за 24 часа, което бе придружено от „изприщване” (образуване на мехурчета) и значително увреждане на плазмената мембрана, оценено чрез тестване на липидната пероксидация. Тези клетъчни промени са показателни за оксидативен стрес (натрупване на кислородни свободни радикали), което изглежда предизвиква дискретно фрагментиране на ДНК в раковите клетки. Хистологичният (in situ хибридизация) и молекулярният анализ потвърдиха, че клетъчната смърт, индуцирана от D-фракцията е резултат най-вероятно на апоптоза, което предполага, че тя е силен индуктор на апоптоза.

Синергизъм с витамин C

Установихме, че само 30-60 μg/mL (една шестнадесета до една осма от of 480 μg/mL) D-фракция

в комбинация с 200μM витамин С е почти толкова ефективна, колкото 480 μg/mL само D-фракция, водейки до >95% клетъчна смърт. Има съобщения от много доктори и пациенти за добрата съвместна работа (коопериране) на D-фракцията с витамин С. Нашето проучване доказа, че това е така.

Химиосенситизиращ ефект

Беше ни интересно и да изпитаме, дали D-фракцията има химиосенситизиращ ефект по отношение на противораковите лекарства, използвани понастоящем.

Пълният провал на химиотерапията в лечението на рака на простатата (22) изисква спешно да се направи нещо за подобряване на ефективността й. Често използваният при рак на мозъка препарат Carmustine дава 50% намаляване на жизнеспособността на клетките. При добавяне към него на D-фракция (60 μg/mL) се постига около 90% намаляване на жизнеспособността на клетките.Това проучване показва, че D-фракцията може да оказва и химиосенситизиращ ефект върху някои противоракови лекарства и така да подобрява ефикасността на химиотерапията.

D-фракцията като инхибитор на метастазите

Инхибирането на раковите метастази е също от критично значение за забавяне прогресирането на рака и удължаване на преживяемостта. Тази възможност по отношение на D-фракцията бе проучена през 1995г. (25) Резултатите от проучването показаха, че препаратите, изготвени от майтаке, са в състояние да предотвратят туморното метастазиране вероятно чрез некротизиране на туморните клетки, намиращи се в кръвта или лимфните съдове в резултат на активиране на имунокомпетентните клетки.

Клинични опити при хора

Има голям брой проучвания върху животни, потвърждаващи способността на майтаке да инхибира рака, но все още са малко, проведените опити при хора. За да се потвърди при раково болни, установената на животни ефикасност на D-фракцията (14,15), бе проведено едно не рандомизирано проучване при 165 пациенти на възраст между 25 и 65 години, страдащи от различни типове напреднал рак. Резултатите показаха, че при третиране с D-фракция туморна регресия и значително намаляване на симптомите се наблюдава при 73% от пациентите с рак на гърдата, 67% от пациентите с белодробен рак и 47% от пациентите с рак на черния дроб. Когато D-фракцията се дава заедно с химиотерапия, нивото на подобрение нараства от 12% на 28%.

Общо се наблюдаваха следните тенденции: приложението на D-фракцията води до чувствително подобряване на клиничното състояние на пациентите с рак на гърдата, простатата, белия и черния дроб, но е по-малко ефективно при хора с рак на костите и стомаха или левкемия. Важно е да се отбележи, че, когато D-фракцията беше давана заедно с конвенционалното лечение, много от страничните ефекти на химиотерапията бяха по-леки и това се отнася за всички пациенти с всякакъв тип рак. Страничните симптоми като гадене, опадване на косата и левкопения бяха по-леки при 90% от пациентите в това проучване. Намаляване на болките се съобщава при 83% от пациентите в проучването.

Въз основа на горните проучвания и in vitro проучването върху рака на простатата ние считаме, че D-фракцията на майтаке може да се използва заедно с химиотерапия и че D-фракцията трябва да се счита за ценен адювант към химиотерапията.

Ефекти на D-фракцията върху HIV/СПИН и саркома на Капоши

Националният институт по здравеопазване на Япония (Токио) и Националният институт по рака (Бетезда, Мериленд) потвърдиха, че D-фракцията на майтаке е в състояние да предотврати in vitro деструкцията на Т-хелперните лимфоцити от HIV до 97%. (13)

Тези данни подсказват, че D-фракцията може дори да забави преминаването на ХИВ-инфекцията в разгърнат СПИН. Няколко лекари, които са използвали D-фракцията за третиране на пациенти с ХИВ/СПИН, съобщават, че прилагането на D-фракцията е подобрила значително клиничното състояние на пациенти със сарком на Капоши (дори такива, които са имали радиотерапия) и други СПИН-свързани симптоми. (26)

Токсичност

FDA[1] е освободила D-фракцията от фаза І на токсикологичното изследване

D-фракцията на майтаке (течна форма) и таблетки майтаке (цял суров прах) бяха тествани на мишки за оценка на потенциалната токсичност. (18)

Въз основа на пилотно проучване оптималната доза на D-фракцията за постигане на антитуморен ефект е 1 mg/kg. На мишки е давана десет пъти по-голяма доза в продължение на 30 дни. На тридесет и първия ден мишките са убити и кръвта и вътрешните им органи щателно изследвани. Не са установени никакви анормални белези.

Подобни тестове са проведени с таблетки майтаке и също не са наблюдавани никакви токсични или странични ефекти. Изследователите правят заключение, че както D-фракцията, така и таблетките майтаке са безвредни и нямат никаква токсичност. Безопасността им се подкрепя и от факта, че FDA е освободила D-фракцията от фаза І на проучването за токсичност. (26)

Одобрение от FDA на IND като D-фракция за ракове на гърдата и простатата

През 1998г., Службата по безопасност на храните и лекарствата даде на Maitake Products, IN

(Paramus, New Jersey), разрешение за приложение на ново лекарство с изследователска цел (IND), за да може да проведе фаза II на пилотно проучване с D-фракция на майтаке при пациенти с напреднал рак на гърдата и простатата. Това проучване върви в момента в Metabolic Associates (Florham Park, New Jersey). Целите му са да се оцени ефекта от стимулирането на имунитета, оказвано от D-фракцията върху големината на тумора, туморните маркери, имунологичните тестове, клиничните симптоми и качеството на живот на пациентите. Други независими институти също планират провеждане на подобни опити.

Препоръчителна доза на майтаке

Fukumi Morishige, M.D., Ph.D, известен японски хирург и член на Linus Pauling Institute, Corvallis, Oregon, обяснява, че приемането на малки количества витамин С едновременно с добавка от гъбата улеснява абсорбцията на полизахаридите и усилва още повече тяхната ефективност. (27) Повишената абсорбция прави полизахаридите по-достъпни за имунните клетки, включително макрофагите и клетките NK. Както вече беше споменато, синергизмът с витамин С е демонстриран също от проучване върху индуцираната от D-фракцията на майтаке апоптоза на PC-3 клетки от рак на простатата. (29)

Следните дози на D-фракцията на майтаке и на таблетки от майтаке се препоръчват (но не са установени) при възрастни хора:

• Майтаке таблетки 1-4 на ден за предпазване и 4-7 грама за терапевтична самопомощ (напр. при пациенти с хронична имунна дисфункция).

• 5-6 капки D-фракция на майтаке (GrifronPro D-fraction®; Maitake Products, Inc.)

3 пъти дневно за поддържане на добро здраве и 15-20 капки, 3 пъти дневно за терапевтични цели.

• Може да се вземат по 250-1000 mg витамин С с D-фракция на майтаке или таблетки майтаке, както е описано по-горе.

Забележка: Моля, консултирайте се с вашия лекар/здравен специалист каква доза да вземате за вашето състояние.

Noriko Kodama, *,a Kiyoshi Komuta,* Norio Sakai,c and Hiroaki Nanba”

a Department of Microbial Chemistry, Kobe Pharmaceutical University; 4-19-1 Motoyama-kitamachi, Higashinada-ku, Kobe 658-8558, Japan: b International Department, Osaka Police Hospital; 10-31 Kitayamacho, Tennoji, Osaka 543-0035, Japan: and c Department of Molecular and Pharmacological Neuroscience, Graduate School of Biomedical Sciences, Hiroshima University; 1-2-3 Kasumi, Minami-ku, Hiroshima 734-8551, Japan. Received July 12, 2002; accepted August 16, 2002

 

Литература:

3. Mizuno,T. et al. Maitake, Grifola frondosa; Pharmacological effects. Food Rev. Int. 11:135-149, 1995.

4. Preuss, H. et al. Syndrome X, hypertension, and maitake mushroom. Int I Integrative Med. 1:42, 1999.

5. Kubo, K., et al. Anti-diabetic activity present in the fruit body of Grifola frondosa (maitake). Biol Pharm Bull 17:1106-1110, 1994.

6. Kubo, K., Nanba, H. The effect of maitake mushrooms on liver and serum lipids. Altern Ther Health Med.2:62-66, 1966.

7. Jones, K. Maitake: A potent medicinal food. Alternative & Complimentary Therapies 4:420-429, 1998.

8. Lieberman, S, et al. Maitake, King of Mushrooms: A Keats Good Health Guide. New Caanan, CT: Keats Publishing, 1997.

9. Kabir, Y., et al. Effect of shiitake and maitake mushrooms on blood pressure and plasma lipids of spontaneously hypertensive rats. I Nutr Sci 33:341-346, 1987.

10. Adachi, K., et al. Blood pressure lowering activity present in the fruit body of Grifola frondosa. Chem Pharm Bull 36:1000-1006, 1988.

11. Nakai, R. et al. Effect of maitake (Grifola frondosa) water extract on inhibition of adipocyte conversion of C3H10T1/2B2C1 cells. I Nutr Sci Vitaminol (Toyko) 45:385-389, 1999.

12. Wu, S., et al. Therapeutic effect of Grifola Polysaccharides in Chronic hepatitis B (abstr.I. International Programme and Abstracts. International Symposium on Production and Products of Lentinus Mushroom, Quingyan, Zhejiang, China, November, 1-3, 1994).

13. Developmental Therapeutics Program, National Cancer Institute. In-vitro anti-HIV drug screening results. NSC: F195001, Jan. 1992.

14. Hishida, I., et al. Antitumor activity exhibited by orally administered extract from fruit body of Grifola frondosa (maitake). Chem Pharm Bull, 36:1819-1827, 1988.

15. Nanba, H. Antitumor activity of orally administered D-fraction from maitake mushroom, I Naturopathic Med. 1:10-15, 1993.

16. Ohno, N., et al. Structural characterization and antitumor activity of the extracts from matted mycelium of cultured Grifola frondosa. Chem Pharm Bull 33:3395-3401, 1985.

17. Adachi, K., et al. Potentiation of host-mediated antitumor activity in mice by B-glutan obtained from Grifola frondosa (maitake). Chem Pharm Bull 35:262-270, 1987.

18. Nanba, H. Maitake D-fraction: Healing and preventive potential for cancer. I Orthomol Med 12:43-49, 1997.

19. Landis, S.H., et al. Cancer statistics, 1999. CA Cancer I Clin 49:8-31, 1999.

20. Mahler, C., et al. Management of relapsing disease in prostate cancer. Cancer 70:329-334, 1992.

21. Davis, P., et al. Regulation of prostate growth. I Endocrinol 131:5-17, 1991.

22. Kreis, W. Current chemotherapy and future directions in research for the treatment of advanced hormone-refractory prostate cancer. Cancer Invest 13:296-321, 1995.

23. Borchers, A.T., et al. Mushrooms, tumors, and immunity. Proc Soc Exp Biol Med 221:281-293, 1999.

24. Berges, R., et al. Programming events in the regulation of cell proliferation and dealth. Clin Chem 39:356-361., 1993.

26. Maitake D-fraction obtained IND for clinical study (corporation publication). Paramus, NJ; Maitake Products, Inc., Feb. 1998.

27. Morishige, F. The role of vitamin C in tumor therapy (human). IN: Meyskens, F.I. Jr., Parasad, K.N. (eds). Vitamins and Cancer; Human Cancer Prevention by Vitamins and Micronutrients. Clifton, NJ; Humana Press, 1986. pp. 399-427.

29. Guidance for Grifron products for health professionals (corporation publication). Paramus, NJ; Maitake Products, Inc., 1997.


[1] Службата по безопасност на храните и лекарствата на САЩ