КОРИОЛУС - Противораково, противогъбично и противовирусно действие

Кориолус (Coriolus versicolor, Trametes versicolor) е лекарствена гъба, широко употребявана в Азиатските държави и предписвана за профилактика и лечение на рак и различни видове инфекции в Китай. През последните години беше доказано предклинично и клинично, че водните екстракти, извлечени от Кориолус, демонстрират широк спектър от биологични активности, включително стимулиращи ефекти върху различни имунни клетки и инхибиращо действие върху растежа на ракови клетки.

Екстрактът от Кориолус се използва от десетилетия в Япония като природно средство при лечение на рак и адювантно допълнение към химиотерапията. Множество нови изследвания са фокусирани върху антимикробните, антивирусните и антиоксидантните свойства на полизахаридите, включени в състава на гъбата. Все по-често Кориолус се изследва заради свойствата ѝ като вид лечебна храна, приемана под формата на хранителна добавка. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Описани са и антибиотичните ефекти на Кориолус. Гъбата показва антибактериална активност срещу стафилококовите бактерии – Staphylococcus aureus, бактериите салмонела – Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium (8, 9). In vivo проучвания при мишки предполагат, че екстракт от Кориолус (PSK) има защитен ефект срещу кандидоза (причинена от Candida аlbicans), главно чрез TNF-алфа (тумор некротизиращ фактор алфа) активност. (10)

Приемът на екстракт от Кориолус от хора стимулира активността на естествените клетки-убийци (NK- клетките), които имат и изразено действие, насочено към заразени с вируси клетки. Екстрактът на гъбата съдържа силни антивирусни съединения, специфично активни срещу човешкия папиломен вирус (HPV), който причинява рак на шийката на матката и вируса на хепатит С (HEP-C), който причинява рак на черния дроб. Вирусите, които предизвикват рак, се наричат “онковируси”. Връзката между вирусите и рака е сфера, при която лекарствените гъби предлагат уникални възможности. Настоящото мнение на множество изследователи на лекарствените гъби по цял свят е, че системният прием на Кориолус и някои други лечебни гъби намаляват шансовете за възникване на рак чрез премахване на причинно-следствени фактори, някои от които са именно онковирусите.

Изследване, озаглавено “Фаза I клинично изпитване на Trametes versicolor (Кориолус) при жени с рак на гърдата” (11), публикувано през 2012 г. в онкологичния журнал „ISRN“ (рецензирано списание, което публикува оригинални статии за изследвания и клинични проучвания във всички области на онкологията), показва, че приемът на екстракт от Кориолус може да подпомогне конвенционалните терапии за лечение на рак на гърдата, като увеличи активността на NK и CD8 + T-клетките. Това проучване предполага, че гъбата би могла да бъде ефективно допълнение към конвенционалните химиотерапевтични лекарства и лъчетерапията. Авторите заключават: „Кориолус представлява нова имунна терапия със значителни доказателства за успешно приложение в лечението на рака … Кориолус показва статистически значимо увеличение на CD8 + цитотоксичните Т-клетки в периода на лечение (2-4-6 седмици)“. Употребяваната доза е 9 гр. гъбен прах дневно.

Многобройни проучвания на екстракта от Кориолус демонстрират антивирусни, противогъбични и антибактериални свойства срещу широк спектър от често срещани патогени, включително Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococus pneumoniae, Listeria monocytogenes и Klebsiella pneumonia (12). Тези ефекти най-вероятно се дължат на повишена секреция на антимикробни цитокини при прием на Кориолус, както и на стимулиране на полиморфонуклеарните клетки (гранулоцити). За Кориолус се смята, че подобрява качеството на живот чрез множество механизми – демонстрира аналгетични свойства, осигурява хепатозащита, подобрява апетита, намалява чревните нарушения и осигурява общо успокояване на централната нервна система (13,14,15).

Изследване in vitro с екстракт от Кориолус (PSP) показва антивирусна активност срещу HIV-1 (ХИВ – Human immunodeficiency virus). Механизмът на действие предполага, че PSP пречи на свързването на HIV-1 към неговата клетъчна мишена. (15) В друго проучване екстракт от T. versicolor проявява най-висока антивирусна активност срещу грипния H1N1 вирус сред екстракти от общо 10 висши лекарствени гъби – Базидиомицети. Освен това, Кориолус е един от 4-те вида лекарствени гъби, които демонстрират инхибиране на вируса на херпес симплекс 2, показвайки най-високия терапевтичен индекс спрямо всичките 10 тествани вида лекарствени гъби. (16)

Рандомизирано проучване (N = 472) оценява комбинацията от лекарствени гъби Кориолус (T. Versicolor) плюс Рейши (G. Lucidum) за лечение на орален HPV (човешки папилома) вирус. Пациентите, които са страдали от гингивит, са били тествани с тампони, за да се открие наличието на HPV. От тях, 61 случая (13%) са показали положителни резултати за щамовете HPV16 или HPV18 на човешки папилома вирус. На част от тях били назначени на случаен принцип по 400 mg /ден комбинация от гъби Кориолус + Рейши (сушено плодно тяло), а на контролната група бил даван Laetiporus sulphureus (Сярна гъба). След 2 месеца лечение HPV–вирусът изчезва при 87,8% от пациентите, получаващи комбинация от гъби Кориолус + Рейши, в сравнение с 5% в контролната група (P <0,001). (17). Целта на друго проучване, публикувано през декември 2019 г. е да оцени имуномодулиращите свойства на гъбата. (18) Както водните екстракти, така и твърдите фракции на мицела от Кориолус предизвикват стабилна индукция на CD69 (свързан с мембрана, лектинов рецептор тип II С – класически маркер за активиране на лимфоцитите и моноцитите), но водният екстракт от Кориолус показва по-силни имуно-активиращи ефекти от твърдата фракция на мицела. Водният екстракт от гъбата предизвиква големи и дозозависими увеличения на имуно-активиращите провъзпалителни цитокини (IL-2, IL-6), антагониста на интерлевкин-1 (IL-1ra) и интерлевкин-10 (IL-10) рецепторите, антивирусните цитокини интерферон-гама (IFN-γ) и макрофагов възпалителен протеин-алфа (MIP-1α), както и гранулоцит-колония стимулиращ фактор (G-CSF) и интерлевкин-8 (IL- 8). Като цяло полизахаридите, протеините и липидите в екстрактите от Кориолус действат синергично, за да модулират имунния отговор у човека на различни нива.

В заключение може да се каже, че екстракт от лекарствената гъба Кориолус може да активира цитотоксичните CD8+ T-клетки и клетките естествени убийци (NK- клетки) и селективно да индуцира производството на многобройни цитокини (т.е. IL-1alpha, IL-1beta, IL-2, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, фактор на туморна некроза [TNF] -алфа). Стимулирането на вътреклетъчни патогенни сензори чрез системен прием на екстракт от Кориолус също е документирано и е критична стъпка за активиране както на вродения, така и на адаптивния имунитет у хората.

Източници:

(1) Kidd PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev. 2000;5:4-27.10696116

(2) Zhang Y, Fraatz MA, Müller J, Schmitz HJ, Birk F, Schrenk D, Zorn H. Aroma characterization and safety assessment of a beverage fermented by Trametes versicolor. J Agric Food Chem. 2015;63(31):6915-6921.

(3) Quayle K, Coy C, Standish L, Lu H. The TLR2 agonist in polysaccharide-K is a structurally distinct lipid which acts synergistically with the protein-bound beta-glucan. J Nat Med. 2015;69(2):198-208.25510899

(4) Wang J, Dong B, Tan Y, Yu S, Bao YX. A study on the immunomodulation of polysaccharopeptide through the TLR4-TIRAP/MAL-MyD88 signaling pathway in PBMCs from breast cancer patients. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2013;35(4):497-504.23802631

(5) Kuan YC, Wu YJ, Hung CL, Sheu F. Trametes versicolor protein YZP activates regulatory B lymphocytes – gene identification through de novo assembly and function analysis in a murine acute colitis model. PLoS One. 2013;8(9):e72422.24019869

(6) Li F, Wen H, Liu X, Zhou F, Chen G. Gene cloning and recombinant expression of a novel fungal immunomodulatory protein from Trametes versicolor. Protein Expr Purif. 2012;82(2):339-344.22342678

(7) Yang Y, Inatsuka C, Gad E, et al. Protein-bound polysaccharide-K induces IL-1β via TLR2 and NLRP3 inflammasome activation. Innate Immun. 2014;20(8):857-866.24323452

(8) Matijašević D, Pantić M, Rašković B, et al. The antibacterial activity of Coriolus versicolor methanol extract and its effect on ultrastructural changes of Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis.Frontiers Microbiol. 2016;7:1226.27540376

(9) Shi SH, Yang WT, Huang KY, et al. Beta-glucans from Coriolus versicolor protect mice against S. typhimurium challenge by activation of macrophages. Intl J Biol Macromol. 2016;86:352-361.26802244

(10) Ohmura Y, Matsunaga K, Motokawa I, Sakurai K, Ando T. Protective effects of a protein-bound polysaccharide, PSK, on Candida albicans infection in mice via tumor necrosis factor-alpha induction. Int Immunopharmacol. 2001;1(9-10):1797-1811.11562071

(11) ISRN Oncol. 2012;2012:251632. doi: 10.5402/2012/251632. Epub 2012 May 30.
Phase 1 Clinical Trial of Trametes versicolor in Women with Breast Cancer.
Torkelson CJ1, Sweet E, Martzen MR, Sasagawa M, Wenner CA, Gay J, Putiri A, Standish LJ.
Department of Family Medicine and Community Health, Medical School, University of Minnesota, 420 Delaware Street SE, MMC 381, Mayo Building B529, Minneapolis, MN 55455, USA.

(12) Cui J, Chisti Y. Polysaccharopeptides of Coriolus versicolor: Physiological activity, uses, and production. Biotechnol Adv [Internet]. 2003 Apr [cited 2014 May 9];21(2):109–22. Available from: https://doi.org/10.1016/S0734-9750(03)00002-8.

(13) Chu KKW, Ho SSS, Chow AHL. Coriolus versicolor: a medicinal mushroom with promising immunotherapeutic values. J Clin Pharmacol. 2002;42(9):976–84. https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1177/009127000204200904

(14) Maehara Y, Tsujitani S, Saeki H, Oki E, Yoshinaga K, Emi Y, et al. Biological mechanism and clinical effect of protein-bound polysaccharide K (KRESTIN(registered trademark)): Review of development and future perspectives. Surg Today [Internet]. 2012 Jan [cited 2014 May 20];42(1):8–28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253283/
(15) Collins RA, Ng TB. Polysaccharopeptide from Coriolus versicolor has potential for use against human immunodeficiency virus type 1 infection. Life Sci. 1997;60(25):PL383-PL387.9194694

(16) Krupodorova T, Rybalko S, Barshteyn V. Antiviral activity of Basidiomycete mycelia against influenza type A (serotype H1N1) and herpes simplex virus type 2 in cell culture. Virol Sin. 2014;29(5):284-290.25358999

(17) Donatini B. Control of oral human papillomavirus (HPV) by medicinal mushrooms, Trametes versicolor and Ganoderma lucidum: a preliminary clinical trial. Int J Med Mushrooms. 2014;16(5):497-498.25271984

(18) The mycelium of the Trametes versicolor (Turkey tail) mushroom and its fermented substrate each show potent and complementary immune activating properties in vitro. Kathleen F. Benson, Paul Stamets, Renee Davis, Regan Nally, Alex Taylor, Sonya Slater & Gitte S. Jensen ; BMC Complementary and Alternative Medicine volume 19, Article number: 342 (2019); https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-019-2681-7