John W. M. Yuen ;Mayur Danny I. Gohel DOI:

Nutrition and Cancer, Volume 53, Issue 1 September 2005 , pages 11 -17

Резюме

“Lingzhi” (Ganoderma lucidum), популярна медицинска гъба, се използва в Китай от древни времена за дълголетие и укрепване на здравето. Резултати от изследвания върху противораковата активност на lingzhi, проведени както в in vitro, така и в in vivo проучвания, са в подкрепа на нейното приложение за лечение и превенция на рака. Предполагаемата противоракова активност на lingzhi е подтикнала използването й от раково болни. Спорно е обаче, дали lingzhi е хранителна добавка за поддържане на здравето или истинско терапевтично „лекарство” за медицински цели. Все още няма нито едно съобщение за опит при хора, в който lingzhi да е използвана директно като противораково средство, въпреки данните за използването й като потенциална добавка при пациенти с рак. Два рандомизирани и един не рандомизиран опит с приложение на lingzhi при раково болни са показали, че тя засилва имунните отговори и митогенната реактивност. Едно проучване е показало, че lingzhi е подобрила качеството на живот на 65% от използвалите я болни с белодробен рак. In vitro проучвания са установили директния цитотоксичен механизъм и антиангиогенезисния механизъм на действие на lingzhi. Но за да се определят необходимите дози за in vivo приложение, са необходими клинични проучвания. Понастоящем lingzhi се използва при раково болни като хранителна добавка за укрепване на здравето им, но все още няма доказателства, подкрепящи потенциала й за пряк in vivo противораков ефект, който не трябва да се подценява. Lingzhi или нейните продукти могат да бъдат класифицирани като противораков агент, когато се получат по-директни научни доказателства за това.

Превенция и лечение на рака с Ganoderma, гъба с медицински свойства

Yihuai Gao a;Shufeng Zhou b

a Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, Auckland, New Zealand

b Department of Pharmacy, Faculty of Science, National University of Singapore,

Food Reviews International, Volume 19, Issue 3 January 2003 , pages 275 – 325

Резюме. Ganoderma, гъба, заемаща високо място в ориенталската традиционна медицина, се използва като лекарство за много видове хронични болести, включително хепатопатия, диабет тип ІІ, неврастения, хипертония и рак. Основните й съставки са различни полизахариди (p-D-глюкаи и гликопротеини) и тритерпеноиди. In vitro проучвания и такива върху животни показват, че Ganoderma има превантивно действие срещу рак и противораково действие. Резултатите от клинично проучване при раково болни показаха, че Ganopoly, суров полизахариден екстракт от Ganoderma, засилва имунната функция, като повишава активността на ефекторните клетки, такива като Т-лимфоцити, макрофаги и естествени клетки „убийци”, въпреки липсата на впечатляваща обективна антитуморна активност. Няколко клинични проучвания разкриха, че третирането на пациенти с рак на простатната жлеза с Ganoderma съдържащата микстура PC-SPES (смес от осем билкови екстракта) дава значително снижение на нивата на простата-специфичния антиген, което е сравнимо с постиженията на хормоналната терапия от втора линия (естрогени и кетоконазол). Наличните данни от многобройни in vitro и in vivo проучвания подсказват, че превантивните и тумороцидни свойства на Ganoderma могат са се припишат на нейните антиоксидантни и радикални пречистващи свойства, на засилването на собствената имунна система на пациентите, спиране на клетъчния цикъл и апоптоза и други биологични ефекти. Въпреки че Ganoderma представлява практичен и обещаващ подход за превенция и лечение на рака, ще са необходими по-нататъшни експериментални, епидемиологични и клинични проучвания за идентифициране на неразгаданите молекулни мишени и изясняване на взаимоотношението между приемането на Ganoderma и риска от рак, за определяне на оптималната доза, ефикасността, безопасността поотделно или в комбинация с радио- и химиотерапията.