(Use of complementary and alternative medicine by patients with urologic cancer: a prospective study at a single Japanese institution )

K. Yoshimura, Y. Matsui, Department of Urology, Kyoto Graduate School of Medicine, Sakyo-ku, Kyoto, Japan; N.Ueda, K. Ichioka, A.Terai, Department of
Urology, Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Japan; Y. Arai, Department of Urology, Tohoku Graduate University School of Medicine, Aoba-ku, Sendai.

Ключови думи: алтернативна медицина, здравно проучване, качество на живот, свързано с общото здравословно състояние, епидемиология

РЕЗЮМЕ

Цели
Оценихме проспективно превалентността и признаците за използване на допълващи и алтернативни лечебни средства (ДАЛ) сред японски пациенти с урологичен рак една година след поставяне на диагнозата. Пациенти и методи: Общо 349 пациенти с урологичен рак попълниха сами една година след поставяне на диагнозата предоставения им от нас въпросник. Направихме оценка и на общото състояние и качеството на живот на пациентите при поставяне на диагнозата и една година след това, като за целта използвахме „Medical Outcome Study1 Short Form – 36” (SF – 36)2. Оценени бяха общата превалентност, типовете и цената на използваните ДАЛ. Оценихме също ефектите от няколко променливи величини, включително GHQL върху превалентността на използване на ДАЛ в началото и след 1 година лечение. Резултати: Общо 164 (47%) от попълнилите въпросника съобщиха, че са използвали някакво ДАЛ. От тях 73 (45%) са използвали различни типове ДАЛ. „Здравословните храни” и особено екстрактът от Agaricus blazei бяха най-честият тип използвани ДАЛ. Една година след поставяне на диагнозата използващите ДАЛ имаха значително по-ниски оценки за социална функция, общо възприятие за здравето и жизнеността си отколкото пациентите, не използвали ДАЛ. Тази тенденция беше значително по-добре изразена при използвалите различни типове ДАЛ. Заключение: „Здравословните храни”, включително екстрактът от A. blazei са най-често използваните ДАЛ в Япония. Превалентността на използване на ДАЛ не се различава при пациентите с рак на простатата и тези с други форми на урологичен рак. Ползващите ДАЛ и особено тези, ползващи различни типове ДАЛ, имаха по-ниски оценки от не използващите ДАЛ.

ВЪВЕДЕНИЕ

В Съединените щати, под „алтернативна” или „допълваща” медицина се разбира наборът от третирания, чиято ефикасност не е доказана от Службата по алтернативна медицина на Националните здравни институти. От проучването на Eisenberg et al. насам този тип медицина привлича все повече внимание в целия свят [1]. Напоследък в няколко западни страни бяха проведени много проучвания за разкриване превалентността на използване на ДАЛ от пациенти с урологични заболявания [2-10]. Във всички тези проучвания обаче са включени само пациенти с рак на простатата, но не и с други типове урологичен рак. Освен това, повечето от тези проучвания са „срезови”. В нашето проспективно проучване ние сме се опитали да определим превалентността на използване на ДАЛ от пациентите с урологичен рак, включително рак на бъбрека, бъбречно-тазов рак, рак на уеретера, рак на пикочния мехур, рак на простатата и рак на тестисите една година след поставянето на диагнозата. Опитали сме се също да изясним факторите, влияещи върху използването на ДАЛ.

ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ

От октомври 2000г. до декември 2003г. общо 511 пациенти, на които бе поставена за първи път диагноза на урологичен рак, бяха лекувани в централната болница на Kurashiki. При подбора на пациенти за проучването ни изключихме пациентите с много напреднал рак и тези, които не знаеха за диагнозата си. Така останаха 450 души, които биха могли да бъдат включени в проучването. Ние им обяснихме главната цел на това проучване и получихме информирано съгласие за участие. Пациентите на получаваха никакво заплащане за попълване на въпросника.

За оценка на качеството на живот, свързано с общото здравословно състояние (GHQL) бе използвана японската версия 2.0 на Outcome Study Short Form-36 (SF-36). Тази форма съдържа 36 въпроса, отговорите на които пациентите трябва да попълнят сами. Оценката на GHQL става по осем многопунктови скали: физическо функциониране (PF), ограничения, свързани с физически здравословни проблеми (RP), телесни болки (BP), усещане за общото здравословно състояние (GH), жизненост (VT), социално функциониране (SF), ограничения, свързани с емоционални проблеми (RE) и душевно здраве (MH). Осемте скали получаваха поотделно точки от 0 до 100 и техните оценки се използваха за сравнение между двете групи. Оценките бяха коригирани в сравнение с общото население, като оценка 50 означаваше нормално функциониране и стандартно отклонение 10 точки, а по-високата оценка означаваше по-добро качество на живот. Въпросникът беше преведен на японски език и неговата валидност и достоверност бяха тествани от Fukuhara и Koshinski [12] сред японска популация, съставена от хора от различни генерации, избрани на случаен принцип. Въпросникът бе предоставен на участниците за попълване веднага след поставяне на диагнозата и една година по-късно. При второто попълване на въпросника им бе предоставен за попълване още един въпросник за ДАЛ, съдържат седем неща и използван от нас при предишно проучване [13]. Типовете ДАЛ в двата въпросника бяха едни и същи с изключение на добавените към новия въпросник „здравословни храни”. Останалата медицинска информация беше взета от болничната документация на пациентите.

Бяха анализирани ефектите върху превалентността на използване на ДАЛ от: възрастта при поставяне на диагнозата (69 години или по-млади срещу 70 години и по-стари), пола, календарната година на поставяне на диагнозата, типа рак (на простатата срещу други), стадия на заболяването (локализиран срещу метастазирал), статуса на болестта 1 година след поставянето на диагнозата (без данни за болест плюс стабилно състояние срещу прогресиране на болестта), брачния статус, семейната структура, доходите и образователния статус на пациента, както и осемте области от SF-36 след поставяне на диагнозата и една година по-късно.

За статистическия анализ бяха използвани t-тестът на Student или тестът chi-квадрат. Р стойности под 0.05 бяха считани за статистически значими.


РЕЗУЛТАТИ

Демографски характеристики

От 450-те, подбрани за проучването пациенти, на въпросника отговориха 349 (78%). Техните характеристики са показани на Таблица 1. Почти половината от пациентите бяха с рак на простатата. Малък процент от тях имаха метастази и нямаха брачни партньори. Шестдесет процента от пациентите бяха се пенсионирали или в момента не работеха. От осемте области на SF-36, една година след поставянето на диагнозата PF беше значително по-ниско от това веднага след поставянето й (44.8 срещу 46.8, р=0.029), а МН 1 година след диагнозата бе значително по-високо отколкото веднага след поставянето й (51.7 срещу 49.1, р=0.001)

Обща превалентност на използване на ДАЛ

Общо 164 (47%) от 349-те пациенти бяха използвали някаква форма на ДАЛ. Тридесет и три от тези 164 пациенти (20%) бяха започнали да използва ДАЛ преди да им бъде открит ракът. Двадесет и един (13%) бяха започнали да използват ДАЛ в рамките на 3 месеца от започване на лечението, а 26 (16%) след 3 и повече месеца от началото на лечението. Петдесет и един пациенти (31%) не са посочили времето на започване употребата на ДАЛ.

Таблица 1 Характеристики на пациентите
Възраст Средна 69г. (от 21 до 92)
<70 : >70 years 195:154
Пол мъже: жени 302:47
Тип рак Само на простатата 171
Само на пикочния мехур 84
Само на бъбрека 55
Само на горната част на уринарния тракт 23
Само на тестисите 6
Двоен урологичен рак 9
Метастази Да : Не 24:325
Статус на рака след 1 година Няма/ стабилен:прогресиращ 279:70
Брачен партньор Да : Не 311:38
Други членове на семейството Да : Не 176:173
Годишен доход Не/пенсия 211
<5,000,000 49
5,000,000≤10,000,000 34
≥10,000,000 13
Без отговор 42
Образование Няма университетско 252
Университетско 57
Без отговор 50
Година на диагнозата 2000-2001 123
2002 110
2003 116

Таблица 2 Тип използвано ДАЛ

Тип

ДАЛ

Общ

брой

ДАЛ

Процент

от всички

ДАЛ

Брой

пациенти,

използвали

ДАЛ

Процент

от

ползвали-

те ДАЛ

Здравословни храни

187

64

319

73

Екстракт от

52

18

52

32

Agaricus blazei

Прополис

21

7

21

13

Екстракт от

16

5

16

10

Curcuma longa

Други

103

35

61

37

Витамини

35

12

35

21

Ориенталски

16

5

16

10

билки

Масаж

13

4

13

8

Молитви/религиозни практики

7

2

7

4

Диети или гладуване

5

2

5

3

Хиропрактична терапия

4

1

4

2

Магнити

4

1

4

2

Други

22

8

21

13

Общ брой

293

100

164

100

Типове на използваните ДАЛ и цената им

От 164-те пациенти, които бяха пробвали ДАЛ, 73 (45%) бяха използвали няколко типа ДАЛ. Таблица 2 представлява резюме на използваните типове терапии и цената им за един месец. Най-често използваната терапия бяха “здравословните храни”, които бяха пробвали 119 пациенти (73%). Вторият най-популярен тип ДАЛ след “здравословните храни”, използван от 35 пациенти (21%) бяха витамините. Екстрактът от Agaricus blazei, вид гъба, беше най-често използваната “здравословна храна” – 52 пациенти (32%). След нея се нареждаха прополисът и екстрактът от Curcuma longa, използвани съответно от 21 (13%) и 16 (10%) пациенти. Петдесет и девет процента от пациентите са харчили месечно по ¥ 1 000-50 000 за ДАЛ.

Предиктори за използване на ДАЛ

Повечето тествани променливи величини, включително възрастта при поставяне на диагнозата, календарната година, през която е поставена диагнозата, типът на рака, стадият на заболяването, състоянието на болестта една година след поставяне на диагнозата, брачният статут, семейната структура, доходите и образованието на пациентите, нямаха никакво влияние върху превалентността на употребата на ДАЛ (Таблица 3). Но една година след поставяне на диагнозата използвалите ДАЛ имаха статистически значимо по-ниски оценки за SF, GH и VT от не използвалите ДАЛ (Фиг.1). Когато сравнихме оценките в SF-36 на 73-те пациенти, които бяха използвали множество типове ДАЛ и пациентите, които не бяха използвали въобще или бяха използвали само един тип ДАЛ, се оказа, че оценките за SF, RE и MH веднага след поставяне на диагнозата и за RP, SF, VT, BP и RE 1 година след поставяне на диагнозата бяха статистически значимо по-ниски при използвалите множество ДАЛ (Фиг. 2).

ОБСЪЖДАНЕ

Неотдавна бяха публикувани няколко проучвания върху превалентността на употребата на ДАЛ от пациенти с рак на простатата [2-10, 13]. В тях се съобщава, че по време на провеждането им 18-43% от пациентите са използвали някакъв тип ДАЛ. В настоящото проучване, 47% от пациентите с рак на простатата са използвали някакъв тип ДАЛ. “Здравословните храни”, включително екстрактите от A. blazei и C. longa и прополис, бяха най-често използваният тип ДАЛ. Тенденцията за преобладаващо консумиране на “здравословни храни” като тип ДАЛ, е характерна за японските пациенти, тъй като наскорошни проучвания върху големи популации от пациенти в Съединените щати, Канада и Австрия показват, че най-често използваните типове ДАЛ са били saw palmetto 3, селен и витамини и по-специално витамин Е [5, 6, 8]. И в наше предишно
проучване екстрактите от A. blazei и C. longa и прополисът бяха най-често използваните типове ДАЛ, които бяха квалифицирани като “билкови лекарства” [13]. Както показват китайски, хавайски и корейски проучвания, популярните типове ДАЛ са различни в отделните страни [14- 16].

Таблица3 Превалентност на използващите ДАЛ

Категории

Използващи ДАЛ

Използващи множество ДАЛ

Възраст

<70 : >70 години

91 (47%):73 (47%)

46 (24%):27 (18%)

Пол

жени : мъже

26 (55%): 138 (46%)

12 (26%):61 (20%)

Тип рак

Рак на простатата : Други

81 (47%):83 (47%)

34 (20%):39 (22%)

Метастази

Да : Не

13 (54%):151 (46%)

9 (38%):64 (20%)

Състояние на рака 1 година след диагнозата

Няма/ стабилен:прогресиращ

131 (47%):33 (47%)

60 (22%):] 3 (19%)

Брачен партньор

Да : Не

146 (47%): 18 (47%)

66 (21 %):7 (18%)

Други членове на семейството, живеещи с пациента

Да : Не

79 (45%):85 (49%)

40 (23%):33 (19%)

Работа

Не работи или пенсионер : титуляр : Без отговор

89 (42%):50 (52%):25 (60%) 38 (18%):23 (24%): 12 (29%)

Образование

Под университетско: Университетско: Без отговор

112 (44%):30 (53%):32 (64%) 45 (18%): 14 (25%):13 (26%)

Година на диагнозата

2000-2005 : 2002 : 2003

61 (50%):50 (45%):53 (46%) 24 (20%):28 (25%):21 (18%)

Веднага след поставянето на диагнозата

1 година след поставянето на диагнозата

Фиг. 1 SF-36 веднага след и 1 година след поставяне на диагнозата. Използващи ДАЛ (непрекъснатата линия) и неизползващите ДАЛ (пунктираната линия). *p<0.05

Веднага след поставянето на диагнозата

1 година след поставянето на диагнозата

Фиг. 2 SF-36 веднага след и 1 година след поставяне на диагнозата. Използващите множество типове ДАЛ (непрекъснатата линия) и неизползващите ДАЛ плюс използващите един тип ДАЛ (пунктираната линия)

Настоящото проучване установи още нещо важно, а именно, че превалентността на употребата на ДАЛ е една и съща при пациентите с рак на простатата и тези с други форми на урологичен рак. Проучванията преди нашето бяха само при пациенти с рак на простатата, поради което досега нямаше данни за превалентността в употребата на ДАЛ при пациентите с други форми на урологичен рак каквито са бъбречният рак, ракът на пикочния мехур и ракът на тестисите. Нашите пациенти с други форми на урологичен рак използваха най-често “здравословни храни”, подобно на пациентите ни с рак на простатата (данните не са показани). Тъй като за saw palmetto, един от най-често използваните типове ДАЛ в западните страни, се счита, че има специфично въздействие при рак на простатата, не е ясно дали в тези страни употребата на ДАЛ от пациентите с други форми на урологичен рак е същата както при рака на простатата.

Повечето от тестваните променливи величини в настоящото проучване нямаха никакъв ефект върху превалентността на използване на ДАЛ. От тези променливи величини, често съобщавани като предиктори за използване на ДАЛ са полът, стадият на болестта, доходите на пациента и образованието му [1, 5, 7, 8, 17-21]. Въпреки че нашето проучване не установи предсказваща стойност на тези променливи величини, нашите заключения не са убедителни. Анализът на предикторите за употреба на ДАЛ не може да се счита за окончателен, тъй като много малък процент от нашите пациенти бяха жени, имаха метастатичен рак или работеха в момента. Пациентите с метастази ползваха множество типове ДАЛ, като разликата е гранична (p=0.07). Системата на японското училищно образование се промени фундаментално през 1947г. и образованието преди не може да се сравнява директно с новата система, която следва модела на западната образователна система. Това затруднява много анализа на взаимоотношението между превалентността на употребата на ДАЛ и образователния статус.

Различни аспекти на качеството на живот, свързано с общото здравословно състояние (GHQL), които бяха оценени чрез SF-36, показаха значима връзка с употребата на ДАЛ. По-ниското GPIQL една година след поставянето на диагнозата е положителен предиктор за употреба на ДАЛ. Този резултат съответства на установеното в повечето от предишните проучвания при пациенти с рак на гърдата [21-23], рак на простатата [8, 13] и други видове рак [20, 24]. Тенденцията за по-ниско GHQL е още по-силна при пациентите, използващи множество различни типове ДАЛ. Burnstein et al. [22] Съобщават, че изборът на ДАЛ може да се разглежда като ‘маркер за страдание’, а Moschen et al. [21] съобщават, че подгрупата от пациенти, използваща множество ДАЛ изглежда да има съществени проблеми с адаптацията. Обратното на това, Davidson et al. [25] съобщават, че пациенти с рак, които са избрали да използват ДАЛ, имат по-висок дух за борба и по-високо ниво на загриженост. В заключение, нашите наблюдения, както и тези на други автори, говорят, че използването на ДАЛ зависи силно от психологичните характеристики на отделните пациенти и не зависи от други обстоятелства като стадий на болестта и статус на пациента. Необходимо е по-нататъшно проучване относно влиянието на психологичния стрес върху желанието на пациентите с рак да използват ДАЛ.

Благодарности

Изказваме благодарност на докторите Utsunomiya, Kohci, Terada и Inoue за съдействието при провеждане на това проучване.


Литература

 1. Eisenberg DM, Kessler RC, Foster C et al (1993) Unconventional medicine in the United States: prevalence, costs, and patterns of use. N Engl J Med
  328:246-252

 2. Lippert MC, McClain R, Boyd JC et al (1999) Alternative medicine use in patients with localized prostate carci­noma treated with curative intent.
  Cancer 86:2642-2648

 3. Kao GD, Devine P (2000) Use of complementary health practices by prostate carcinoma patients undergoing radiation therapy. Cancer 88:615-619

 4. Nam RK, Fleshner N. Rakovitch Е et al (1999) Prevalence and patterns of the use of complementary therapies among prostate cancer patients: an
  epidemio­logical analysis. J Urol 161:1521-1524

 5. Wilkinson S, Gomella LG, Smith JA et al (2002) Attitudes and use of comple­mentary medicine in men with prostate cancer. J Urol 168:2505-2509

 6. Boon H, Westlake K, Stewart M et al (2003) Use of complementary/alterna­tive medicine by men diagnosed with prostate cancer prevalence and
  char­acteristics. Urology 62:849-853

 7. Diefenbach MA, Hamrick N, Uzzo R et al (2003) Clinical, demographic and psychosocial correlates of complemen­tary and alternative medicine use by
  men diagnosed with localized prostate cancer. J Urol 170:166-169

 8. Ponholzer A, Struhal G, Madersbacher S (2003) Frequent use of complementary medicine by prostate cancer patients. Eur Urol 43:604-608

 9. Hall JD, Bissonette ЕA. Boyd JC et al. (2003) Motivations and influences on the use of complementary medicine in patients with localized prostate
  cancer treated with curative intent: results of a pilot study. BJU Int 91:603-607

 10. Beebe-Dimmer JL. Wood DP Jr. Gruber SB et al (2004) Use of com­plementary and alternative medicine in men with family history of prostate cancer: a
  pilot study. Urology 63:282- 287

 11. Ware JE, Scherbourne CD (1992) The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. conceptual frame­work and item selection. Med Care 30:473-483

 12. Fukuhara S, Koshinski M (1998) Psy­chometric and clinical tests of validity of the Japanese SF-36 health survey. J Clin Epidemiol 51:1045-1053

 13. Yoshimura K, Ichioka K, Terada N et al (2003) Use of complementary and alternative medicine by patients with localized prostate carcinoma: study at
  a single institute in Japan. Int J Clin Oncol 8:26-30

 14. Liu JM, Chu HC, Chin YH et al (1997) Cross sectional study of use of alter­native medicines in Chinese cancer patients. Jpn J Clin Oncol 27:37-41

 15. Maskarinec G, Shumay DM, Kakai H et al (2000) Ethnic differences in com­plementary and alternative medicine use among cancer patients. J Altern
  Complement Med 6:531-538

 16. Kim MJ, Lee SD, Kim DR et al (2004) Use of complementary and alternative medicine among Korean cancer pa­tients. Korean J Intern Med 3 9:250-256

 17. Downer SM, Cody MM, NcCluskey P et al (1994) Pursuit and practice of complementary therapies by cancer patients receiving conventional treat­ment.
  BMJ 309:86-89

 18. Richardson MA, Sanders T. Palmer JL et al (2000) Complementary/alternative medicine use in a comprehensive cancer center and the implications for
  oncology. J Clin Oncol 18:2505-2514

 19. Rees RW, Feigel I, Vickers A et al (2000) Prevalence of complementary therapy use by women with breast cancer: a population-based study. Eur J
  Cancer 36:1359-1364

 20. Paltiel O, Avitzour M, Peretz T et al (2001) Determinants of the use of complementary therapies by patients with cancer. J Clin Oncol 19:2439- 2448

 21. Mochen R, Kemmler G, Schweigkofler H et al (2001) Use of alternative/ complementary therapy in breast cancer patients—a psychological perspective.
  Support Care Cancer 9:267-274

 22. Burstein HJ, Gelber S, Guadagnoli Е et al (1999) Use of alternative medicine by women with early-stage breast can­cer. N Engl J Med 340:1733-1739

 23. Carlsson M, Arman M, Backman M et al (2001) Perceived quality of life and coping for Swedish women with breast cancer who choose complementary
  medicine. Cancer Nurs 24:395-401

 24. Cassileth BR, Lusk EJ, Guerry D et al (1991) Survival and quality of life among patients receiving unproven as compared with conventional cancer
  therapy. N Engl J Med, 324: П 80-1185

 25. Davidson R, Geoghegan L, McLaughlin L et al Psychological characteristics of cancer patients who use complementary therapies. Psycho Oncol, (под
  печат)


1 Medical Outcomes Study (MOS) – многогодишно, многостранно проучване за обясняване на разликите в изхода от някое хронично заболяване при отделните пациенти (бел. пр.)
2 SF-36 (Short Form – 36) е набор от данни, предоставяни от пациентите, служещи за оценка на качеството на живота им. Той е разработен от неправителствената организация RAND с цел подпомагане на политиката и вземане на решения за определени хронични заболявания чрез изследвания и анализи (бел. пр.)
3 Вид палма, наричана още палма-джудже, научно име Serenoa repens (бел.пр.)